ข้อมูลและประวัติ
metamedia technology company
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด (Metamedia Technology Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2548 เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านงานพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลากหลายแพตฟอร์มทั้งบน Windows, Linux, Open Source และระบบปฏิบัติการบนมือถือ เช่น iOS, Android เป็นต้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการบริหารจัดการให้แก่องค์กรในภาครัฐและเอกชน
metamedia technology company vision
สร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน
บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการเว็บ Longdo.COM ซึ่งประกอบด้วย เช่น Longdo Dict - บริการพจนานุกรม, Longo Map บริการแผนที่, Longdo Traffic บริการข้อมูลจราจร, Longdo Mobile -แอพพลิเคชันแผนที่สำหรับใช้งานบนมือถือ, Longdo Law - บริการข้อมูลกฎหมายไทย เป็นต้น บริการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้สะดวกและทั่วถึง โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆ
metamedia technology company vision
ความเชี่ยวชาญ
ในส่วนบริการด้านแผนที่ซึ่งบริษัทมีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญได้แบ่งกลุ่มบริการเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งเปิดให้บริการฟรีทาง http://map.longdo.com ผู้ใช้สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข แบ่งปันและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หนึ่งๆ อีกทั้งยังสามารถเลือกดูแผนที่โหมดต่างๆ ได้ อาทิเช่น จราจร ภูมิประเทศ ดาวเทียม เป็นต้น นอกจากนั้น บริการยังมีฟังก์ชันแนะนำเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทาง โดยเลือกตั้งค่าว่าจะใช้เส้นทางที่หลบเลี่ยงรถติดหรือไม่ และเสนอเครื่องมือที่เรียกว่า Map API (Application Programming Interface) เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถนำข้อมูลแผนที่ไปปรับแก้ไขใช้งานตามรูปแบบที่ต้องการได้อย่างสะดวกและง่าย

กลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการนำแผนที่ไปใช้ในงานภายในองค์กร บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Longdo Box ขึ้นมา โดยเป็น server ที่ลงข้อมูลแผนที่และมีฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ครบถ้วน ผลดีคือ ลูกค้าสามารถทำการจัดการฐานข้อมูล, เรียกดูข้อมูล, ปรับแต่งแก้ไขข้อมูลแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความปลอดภัยในแง่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
metamedia technology company vision
วิสัยทัศน์
บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ผู้คิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมทักษะและบริการที่เป็นเลิศ ที่จะสร้างความประทับใจและคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้รับบริการ
metamedia technology company commitment
พันธกิจ
  • นำเสนอบริการบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์และน่าใช้ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ให้กับประชาชนทั่วไป ภายใต้เว็บ Longdo.COM
  • ร่วมมือกับผู้ใช้, องค์กรพันธมิตร, และอาสาสมัครอิสระต่างๆ ในการต่อยอดและผลักดันให้มีการใช้งานบริการของเราอย่างแพร่หลาย
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ สำหรับองค์กรธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตรงความต้องการและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
metamedia technology company standards
มาตรฐาน
เราให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของสินค้า และบริการอยู่เสมอ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 จาก TUV NORD ผ่านโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2564 จากสภาอุตสาหกรรมฯ (ส.อ.ท.) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)