MM ร่วมพัฒนาเว็บรายงานสภาพจราจรช่วงสงกรานต์ http://traffic.thai.net/ ให้ NECTEC
Submitted by webmaster on Fri, 04/13/2007 - 02:42

MM ร่วมพัฒนาเว็บรายงานสภาพจราจรช่วงสงกรานต์ http://traffic.thai.net/ ให้ NECTEC โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ตำรวจทางหลาง, สวพ.91, NuMAP และอีกหลายหน่วยงาน. ผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้งาน ดูสภาพจราจร ตำแหน่งอุบัติเหตุหรือจุดก่อสร้าง รวมถึงดูภาพสดๆ จากกล้องที่ติดตั้งอยู่ตามทางหลวงสายหลักๆ รอบกรุงเทพมหานคร. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถดูได้ที่ SongKranITS Wiki