บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 จาก TUV NORD
Submitted by nitikorn on Mon, 10/04/2021 - 20:29

 

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 จาก TUV NORD ผ่านโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2564 จากสภาอุตสาหกรรมฯ (ส.อ.ท.) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

 

 

โดยบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษาต่าง ๆ และผ่านการตรวจประเมินจนได้รับรองมาตรฐานสากล เพื่อที่จะสามารถนำกระบวนการจัดการโครงการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาเป็นมาตรฐานในการบริหารโครงการ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้า ตามความตั้งใจของพวกเราต่อไป